അനുഷ്ഠാനം

ഉദ്ധരണികള്‍

ഹജ്ജ്

ആള്‍ണോള്‍ഡ്

T.W Arnold. The preacheing of Islam, London 1913. P. 416

 'സത്യവിശ്വാസികള്‍ സഹോദരന്മാരാണ്' (49/10) എന്ന ഉല്‍ബോധനത്തെ ഹജ്ജു കര്‍മ്മവും നിര്‍ബന്ധ ദാനവും നിരന്തരമായി ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുതുതായി മതപരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുളളവരുള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും, സഹോദരന്മാരാണെന്ന് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രയും യഥാര്‍ത്ഥമാണ്. പാരമ്പര്യമോ, വര്‍ഗ്ഗമോ, വര്‍ണ്ണമോ, എത്ര തന്നെ വ്യത്യാസമായിരിക്കട്ടെ, മുസ്‌ലിം സാഹോദര്യ ബന്ധത്തില്‍ സര്‍വ്വരും സമന്മാരില്‍ സമന്മാരാണ്.