വിശ്വാസം

ഉദ്ധരണികള്‍

ആദര്‍ശം

വാട്‌സന്‍

 ലോകത്തുള്ള മറ്റൊരു ജനതയും മുസ്‌ലിംകളുടെ അത്രതന്നെ മതബോധമുള്ളവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാ എന്ന് ധൈര്യസമേതം പറയുവാന്‍ കഴിയും. ഒരു മുസ്‌ലിമിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ദൈവവിചാരം കൊണ്ട് നര്‍ഭരമായിരിക്കുന്നു.

        (Charles R. Watson : What is this Muslim world? London 1937 pp 38-9)

വില്‍സണ്‍

 എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉള്ള മുസ്‌ലിംകളുടെ ഐക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരേ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വാചകമാണ്. അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല. മുഹമ്മദ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്.

        (J Christy Wilson, Intruducing Islam. New York 1950 p. 20)