ശൂറ

ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍

കൂടിയാലോചന

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം അശ്ശുറാ 38

38. തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ വിളിക്കുത്തരം നല്‍കുകയും നമസ്‌കാരം നിഷ്ഠയോടെ നിര്‍വഹിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും നാം നല്‍കിയതില്‍ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുമാണ്.