പരിസ്ഥിതി

ഖുര്‍ആന്‍ സൂക്തങ്ങള്‍

പരിസ്ഥിതി

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം അന്നാസിആത്‌ സൂക്തം 27-33

27. നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ഏതാണ് കൂടുതല്‍ പ്രയാസകരം?  അവന്‍ അതുണ്ടാക്കി.

28. അതിന്റെ വിതാനം ഉയര്‍ത്തുകയും അങ്ങനെ അതിനെ കുറ്റമറ്റതാക്കുകയും ചെയ്തു.

29. അതിലെ രാവിനെ അവന്‍ ഇരുളുള്ളതാക്കി. പകലിനെ ഇരുളില്‍നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

30. അതിനുശേഷം ഭൂമിയെ വിസ്തൃതമാക്കി. 

31. ഭൂമിയില്‍നിന്ന് അതിന്റെ വെള്ളവും സസ്യങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു.

32. മലകളെ ഉറപ്പിച്ചു നിര്‍ത്തി. 

33. നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികള്‍ക്കും വിഭവമായി.