ആരോഗ്യം

നബി വചനങ്ങള്‍

ആരോഗ്യം

നബി (സ) പറയുന്നു നിങ്ങള്‍ അല്ലാഹുവിനോട് വിശ്വാസദാര്‍ഢ്യത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ചോദിക്കുക. വിശ്വാസ ദാര്‍ഢ്യം കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ ആരോഗ്യത്തേക്കാള്‍ ഉത്തമമായതൊന്നും ഒരാള്‍ക്കും നല്‍കപെട്ടിട്ടില്ല

( നസാഈ )