ശൂറ

നബി വചനങ്ങള്‍

ശൂറ

എന്റെ സമുദായത്തിലെ ദൈവഭക്തരും അനുസരണബോധമുള്ളവരുമായ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രശ്‌നം അവരുടെ കൂടിയാലോചനക്ക് വിടുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കരുത്.

( ബുഖാരി )