ചെലവഴിക്കല്‍

നബി വചനങ്ങള്‍

ചെലവഴിക്കല്‍

1. നബി പറഞ്ഞു. 'നിങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുതില്‍നിന്ന്‍ ചെലവഴിക്കാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല.''

2. നബി അരുളി: തൊഴിലാളിയുടെ വിയര്‍പ്പ് വറ്റുന്നതിനുമുമ്പ് അവന്‍റെ കൂലി കൊടുക്കുക.