ഖുര്‍ആന്‍റെ തീരത്ത്

റഫറന്‍സ്‌

ഖുര്‍ആന്‍

1. അമൃതവാണി (ഖുര്‍ആനികാശയങ്ങളുടെ കാവ്യാവിഷ്‌കാരം)

കെ.ജി. രാഘവന്‍ നായര്‍ 

2. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വാല്യം 1 (അധ്യായം 1-6) അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി(വിവ. ടി.കെ. അബ്ദുല്ല, ടി. ഇസ്ഹാഖലി, ടി.കെ. ഉബൈദ്)

3. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വാല്യം 2 (അധ്യായം 7-17) അബുല്‍അഅ്‌ലാ 

മൗദൂദി(വിവ. ടി.കെ. അബ്ദുല്ല, ടി. ഇസ്ഹാഖലി, ടി.കെ. ഉബൈദ്) 

4. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വാല്യം 3 (അധ്യായം 18-30) അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി(വിവ. ടി.കെ.അബ്ദുല്ല, 

ടി.കെ. ഉബൈദ്, വി.കെ. അലി)

5. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വാല്യം 4 (അധ്യായം 31-46) അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. ടി.കെ. ഉബൈദ്, വി.കെ. അലി)

6. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വാല്യം 5 (അധ്യായം 47-65) അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. ടി.കെ. ഉബൈദ്)

7. തഫ്ഹീമുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ വാല്യം 6 (അധ്യായം 66-114) അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി  (വിവ. ടി.കെ. ഉബൈദ്)

8. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 1 (അധ്യായം 1, 2) ടി.കെ. ഉബൈദ്

9. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 2 (അധ്യായം 3, 4) ടി.കെ. ഉബൈദ് 

10. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 3 (അധ്യായം 5, 6) ടി.കെ. ഉബൈദ് 

11. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 4 (അധ്യായം 7-9) ടി.കെ. ഉബൈദ് 

12. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 5 (അധ്യായം 10-15) ടി.കെ. ഉബൈദ് 

13. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 6 (അധ്യായം 16-19) ടി.കെ. ഉബൈദ്

14. ഖുര്‍ആന്‍ ബോധനം ഭാഗം 7 (അധ്യായം 20-23) ടി.കെ. ഉബൈദ്

15. ഖുര്‍ആന്‍ മലയാള ഭാഷാന്തരം ഖുര്‍ആന്‍ ഭാഷ്യം അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി(വിവ. ടി.കെ. ഉബൈദ്)

16. ഖുര്‍ആന്‍ മലയാള ഭാഷാന്തരം 

(സമ്പൂര്‍ണം, അറബി ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാതെ)ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന്, വാണിദാസ് എളയാവൂര്

17. ഖുര്‍ആന്‍ ലളിതസാരം(സമ്പൂര്‍ണം, അറബി ടെക്‌സ്റ്റോടെ) ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന്, വാണിദാസ് എളയാവൂര്

18. ഖുര്‍ആന്‍ ലളിതസാരം (താഴെ അഞ്ച് ജുസ്അ് -വാക്കര്‍ഥത്തോടുകൂടി) ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകു്, മുഹമ്മദ് കാടേരി

19. സൂറതുല്‍ കഹ്ഫ് അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. ടി.കെ. അബ്ദുല്ല)

സൂറതുൂര്‍

20. അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. വി.കെ. അലി)

21. സൂറതു യാസീന്‍ അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. വി.കെ. അലി)

22. സൂറതുല്‍ ഹുജുറാത് അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. കെ.കെ. സുഹ്‌റ)

23.സൂറതു ഫുസ്സ്വിലത്ത് അബുല്‍അഅ്‌ലാ മൗദൂദി (വിവ. ടി.കെ. ഉബൈദ്)