മുഹമ്മദ്‌ പ്രവാചകന്‍റെ വ്യക്തിത്വം

മുഹമ്മദിന്‍റെ വ്യക്തിത്വം ! അതുപൂര്‍ണ്ണമായി കണ്ടെത്തുക പ്രയാസം അതിന്‍റെ ചെറിയൊരംശം മാത്രമേ എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായുള്ളൂ.