ദൈവം ഏകന്‍

ഞാന്‍ ഞാന്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഞാനല്ലാതെ ദൈവമില്ല. 

     (ബൈബിള്‍ ആവര്‍ത്തനപുസ്തകം 32: 39)