അല്ലാഹു

നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകദൈവം. അവനല്ലാതെ ദൈവമില്ല.  അവന്‍ പരമ കാരുണികന്‍. ദയാപരന്‍.

 ( വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അധ്യായം അല്‍ബഖറ സൂക്തം 163)