ഖുര്‍ആന്‍

ഞാന്‍ എഴുതുന്നത്‌ പലതും നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും.എന്നാല്‍ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഞാന്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഖുര്‍ആനും നബിവചനങ്ങളും വായിക്കുമ്പോള്‍,എന്‍റെ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.