ഇസ്‌ലാം മഹത്തരം

മുഹമ്മദീയ നിയമം കീരിടം ധരിക്കുന്ന രാജാവിനും ഏറ്റവും എളിയവനായ പ്രജയ്ക്കും യാതൊരു ഭേദബുദ്ധിയുമില്ലാതെ ഒന്ന് പോലെ ബാധകമാണ്.ലോകത്ത് ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റേതു നിയമ സംഹിതയെക്കാളും വിവേകപൂര്‍വവും,വിജ്ഞാനപൂര്‍ണ്ണവും ഉല്‍ബുദ്ധവുമായ ഒരു നിയമമാണ് മുഹമ്മദീയ നിയമം.