ഇസ് ലാമിക് ബാങ്കിംഗ്‌

ബാങ്കിംഗ്‌മേഖലയില്‍ പലിശരഹിതമായ, ലാഭനഷ്ടപങ്കാളിത്ത അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വികസിക്കപ്പെട്ട ഇസ്‌ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് രീതികള്‍ ഇന്ന് ലോകത്ത് പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങളിലടക്കം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പങ്കാളിത്ത നിക്ഷേപ ഉത്പാദനരീതികളായ മുശാറക്ക, മുദാറബ, ലാഭാധിഷ്ടിത കച്ചവടരീതികളായ മുറാബഹ, ഇജാറ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ബാങ്കിംഗ് വിനിമയ രീതികള്‍ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 

ഇസ്‌ലാമിക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ഇസ്‌ലാമിക് മൈക്രോഫിനാന്‍സ്, ശരീഅ അടിസ്ഥാന ഷെയര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് വികസിച്ച ഇസ്‌ലാമിക് ഫിനാന്‍സ് ആധുനിക സാമ്പത്തികലോകത്ത് ധാരാളം സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുന്നു.