അനുഭവം

  • സാഹോദര്യം

    ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും മുസ്‌ലിംകളുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട്.അവർക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല .രാഷ്ട്രീയമായോ ,വർഗ്ഗീയമായോ, ഭാഷാപരമായോ, സാമ്പത്തികമായോ ഉള്ള ഭേദബുദ്ധി ഇല്ല.ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ധനികനെന്നോ...[+]

  • ഇസ്‌ലാം മാനവികത

    രണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എനിക്ക് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടി .ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ജീവിത രീതികളും  പഠിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യം തോന്നി.അവിടത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നെ...[+]